A Napkiraly kedvenc szitakotojevel setal a Tuilleriak Kertjeben - Louis, the XIVth walking with his favourite bug in the Graden of the Tuilleries.